Demografski podatki

Občina Šmartno ob Paki je del savinjske statistične regije. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 203. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o naši občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 3.200 prebivalcev (približno 1.600 moških in 1.600 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 152. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 171 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -0,3 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 13,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 13,5 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 40,3 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 97 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 121 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 71 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 300 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 170 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 14 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,0 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 18 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 %.

Vsak 19. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (463 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 389 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 59 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 80 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 308 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 96 kg manj kot v celotni Sloveniji.

DEMOGRAFSKA ŠTUDIJA

Občina je v letu 2011 naročila izdelavo demografske študije za območje naše občine. Demografska študija bo služila kot strokovna podlaga za vlaganje v infrastrukturo na območje občine in za pripravo strategije razvoja občine v naslednjem desetletnem obdobju. Celotno študijo lahko pregledate s klikom na naslednjo povezavo: demografska študija šop.

V letu 2017 je bila demografska študija obnovljena. Na razpolago je na naslednjih povezavah: DS Smartno ob Paki, DS Smartno ob Paki_priloge.

Podatki za leto 2009 Občina Slovenija
Površina km2 18 20.273
Število prebivalcev 3.117 2.042.335
Število moških 1.554 1.011.767
Število žensk 1.563 1.030.568
Naravni prirast -1 3.106
Skupni prirast 42 14.614
Število vrtcev v občini 2 863
Število otrok v vrtcih 121 71.124
Število učencev v osnovnih šolah 304 160.252
Število dijakov (po prebivališču) 166 85.030
Število študentov (po prebivališču) 199 114.873
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.397 858.171
Število zaposlenih oseb 307 767.373
Število samozaposlenih oseb 120 90.798
Število registriranih brezposelnih oseb 139 86.354
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1182,81 1438,96
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 788,26 930
Število podjetij 164 160.931
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 21.413 83.060.213
Število stanovanj, stanovanjski sklad 1.230 838.252
Število osebnih avtomobilov 1.590 1.058.858
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone) 961 825.747


RSS