Sklep o izvzemu iz javnega dobra parc. št. 454/7 k.o. Gavce

Sklep o izvzemu iz javnega dobra parc. št. 454/7 k.o. Gavce


RSS