Sklepi in drugi akti

LETNI PROGRAM ŠPORTA 2020

Letni program športa 2020

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 2020

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

namera 225/2 in 225/4

 

24. seja sveta 2013

STRATEGIJA RAZVOJA ŠPORTA: strategija športa

 

6. seja sveta 2011

SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje in direktorice javnega zavoda Lekarne Velenje

Sklep o potrditvi Investicijskega programa za redno letno in zimsko vzdrževanje ter varstvo lokalnih cest in javnih poti v občini Šmartno ob Paki za obdobje 2011-2014

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Sklep o potrditvi programa-poslovnega načrta GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov v Občini Šmartno ob Paki za leto 2011

SKLEP o razrešitvi dosedanjega člana in imenovanju novega člana Nadzornega sveta KP Velenje

SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Šmartno ob Paki

ODLOČBE O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 672/1 k.o.Gorenje

Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 546/2, k.o. Veliki Vrh in parc. št. 455/1 , 459/3 , 456/2 , 456/4 in 457/1 vse k.o. Gavce

Sklep o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov

Sprememba odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v upravi občina Šmartno ob Paki

5. seja sveta 2011

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA PRODAJE občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2011

Sklep o izvzemu iz javnega dobra parc. št. 454/7 k.o. Gavce

Sklep o izvzemu iz javnega dobra parc. št. 750/4 k.o. Šmartno ob Paki

Sklep župana

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE »C(4) 2d«

ODLOČBE O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

O D L O Č B O o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 454/7 k.o. Gavce

O D L O Č B O o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 750/4 k.o. Šmartno ob Paki

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Prenesite dokument


RSS