Odloki

REGISTER VELJAVNIH PREDPISOV OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

STATUT OBČINE

Statut (uradno prečiščeno besedilo št. 2)

OBČINSKI SVET

Poslovnik občinskega sveta ( uradno prečiščeno besedilo)

Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

NADZORNI ODBOR

Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika o delu Nadzornega odbora

GRB IN ZASTAVA OBČINE
Odlok o grbu in zastavi Občine Šmartno ob Paki

OBČINSKI PRAZNIK

Odlok o določitvi občinskega praznika Občine Šmartno ob Paki

OBČINSKA UPRAVA

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

VAŠKE SKUPNOSTI

Odlok o vaških skupnostih Občine Šmartno ob Paki

STRATEGIJA KULTURE

Strategija razvoja kulture v občini Šmartno ob Paki za obdobje 2015-2020

JAVNI RED IN MIR

Odlok o splošnem redu

PRIZNANJA IN NAGRADE

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Šmartno ob Paki

CESTE

Odlok o občinskih cestah

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno ob Paki

POKOPALIŠKI RED

Odlok o pokopališkem redu

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno ob Paki

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe nadzorovanja, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov in podelitvi koncesije

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno ob Paki

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Šmartno ob Paki

Odlok o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki

OKOLJE IN PROSTOR

Odlok OPPN kmetija Drofelnik

OPPN za območje C (4) 2d

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja S(1)2a

Popravek ODLOKA o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012

ODLOK o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 , priloga PUP

TEHNIČNI POPRAVEK Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012

AVTENTIČNO RAZLAGO drugega stavka drugega odstavka 47. člena Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012

Odlok o OPPN za naselje Tomažek v Slatini

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega prispevka za območje občine Šmartno ob Paki

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš v območju Gneč

Odlok o razglasitvi zavarovanega arheološkega najdišča Tomažk na območju Občine Šmartno ob Paki

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi zavarovanega arheološkega najdišča Tomažk na območju Občine Šmartno ob Paki

JAVNI VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ BRATOV LETONJA ŠMARTNO OB PAKI

Odlok o ustanovitvi OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki

JAVNI ZAVOD MLADINSKI CENTER

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki

Temeljni pravni akt izdajatelja glasila Občine Šmartno ob Paki

NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno ob Paki

PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka

Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno ob Paki

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno ob Paki

TURISTIČNA TAKSA

Odlok o turistični taksi v Občini Šmartno ob Paki

INFORMACIJSKI SISTEM ZA PODROČJE ZRAKA

odlok o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki

ZAKONITA PREDKUPNA PRAVICA

Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Šmartno ob Paki

PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Šmartno ob Paki

OBČINSKI PROGRAM VARNOSTI OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

Občinski program varnosti Občine Šmartno ob Paki


RSS