Predpisi

Na podlagi določb Zakona o lokalni samoupravi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in navodili. Zadeve iz prenesene pristojnosti pa ureja občina z odloki in drugimi predpisi, določenimi z zakonom. Statut in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni, veljati pa začnejo 15 dan po objavi, če ni v njih drugače odločeno.

Splošni akti občine: statut, poslovnik občinskega sveta, odloki in pravilniki so občinski predpisi. Sprejema jih  občinski svet. Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov. Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja Poslovnik občinskega sveta. Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.


RSS