Vaške skupnosti

Na območju občine Šmartno ob Paki so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine so določeni s statutom občine in odlokom o vaških skupnostih.

 

Vaške skupnosti so ustanovljene zaradi zagotavljanja sodelovanja vaških skupnosti pri opravljanju javnih zadev. Člane vaških skupnosti izvolijo in razrešujejo občani na zborih občanov. Vaški odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta.

 

Odbor VS obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanaša na območje vaške skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja mnenja in stališča. Odbor lahko daje pobude za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine.


RSS