Pristojnosti

Občinski svet – pristojnosti

– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine

– sprejema občinski proračun in zaključni račun

– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje

– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ

– nadzoruje delo župana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja

– imenuje članice oziroma člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora

– imenuje in razrešuje članice in člane komisij  in odborov občinskega sveta

– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo, ali če je razrešen

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva

– razpisuje referendum

– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev plače direktoric oziroma direktorjev javnih podjetij in predstavnic oziroma predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljic oziroma ravnateljev ali direktoric oziroma direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov

– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom

– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari

– doloži organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba

– odloča o drugih zadevah, ki jih doloža zakon in statut občine.

 


RSS