Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ. Občinski svet Občine Šmartno ob Paki šteje 12 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne spotekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih volitvah izvoljenega občinskega sveta.

 

Člani občinskega sveta so občinski funkcionarji. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan.


RSS