Varstvo osebnih podatkov

V Občini Šmartno ob Paki se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki. Vaše osebne podatke varno shranili in v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti ter pravico do informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali preko elektronske pošte obcina.smartno@siol.net. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije http://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je Občina Šmartno ob Paki za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala  podjetje Virtuo d.o.o., Prušnikova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki je dosegljivo na elektronskem naslovu dpo@virtuo.si.

Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

zahtevek

 

Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

zahtevek


RSS