Uprava

ŽUPAN: Janko Kopušar

TAJNIK: Drago Kovač

Opis delovnega mesta:

 • odgovarja neposredno županu
 • neposredno vodenje občinske uprave, organiziranje in koordiniranje dela delavcev občinske uprave, strokovna pomoč;zagotavljanje opravljanja strokovnih in drugih nalog;
 • razporejanje dela med delavci občinske uprave in skrb za delovno disciplino;
 • izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji;
 • opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave, vodenje ter sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
 • sestavljanje pogodb, ocena sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
 • dela in naloge v zvezi s finančnim poslovanjem občine, zlasti pa:
  • ugotavljanje in zbiranje podatkov o potrebah uporabnikov proračunskih sredstev;
  • sodelovanje pri sestavi proračuna in zaključnega računa;
  • spremljanje izvajanja proračuna občine;
  • sodelovanje pri sestavi proračunske bilance občine;
  • spremljanje predpisov;
 • druge naloge po pooblastilu in navodilu župana.

 

POSLOVNI SEKRETAR : Klara Hržica

Opis delovnega mesta:

 • odgovarja županu, direktorju občinske uprave (po pooblastilu župana)
 • strokovna, pravna in tehnična pomoč pri izvajanju volilnih opravil;
 • opravljanje tajniških opravil za potrebe župana, sprejem, knjiženje, razdelitev in odprema pošte;
 • opravljanje nalog s področja družbenih zadev (otroško varstvo, vzgoja in izobraževanje, šport in rekreacija, kultura, zdravstvo, lekarništvo, socialno varstvo in skrbstvo, društvene dejavnosti, mladinski center);
 • dela in naloge v zvezi s finančnim poslovanjem občine, zlasti pa:
  • ugotavljanje in zbiranje podatkov o potrebah uporabnikov proračunskih sredstev;
  • sodelovanje pri sestavi proračuna in zaključnega računa;
  • spremljanje izvajanja proračuna občine;
  • sodelovanje pri sestavi proračunske bilance občine;
  • komisije in odbori;
  • spremljanje predpisov s svojega delovnega področja;

 

SVETOVALEC ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, OKOLJE IN PROSTOR -svetovalec III: Bernarda Drev

Opis delovnega mesta:

 • odgovarja županu, direktorju občinske uprave (po pooblastilu župana)
 • strokovna in druga dela s področja gospodarstva, trgovine, turizma, kmetijstva in gozdarstva;
 • strokovna dela, povezana z urejanjem prostora in varstva okolja (gradnje, vzdrževanje, komunala);
 • strokovna dela, povezana s stanovanjskimi  in infrastrukturnimi dejavnostmi;
 • dela in naloge v zvezi s finančnim poslovanjem občine, zlasti pa:
  • ugotavljanje in zbiranje podatkov o potrebah uporabnikov proračunskih sredstev;
  • sodelovanje pri sestavi proračuna in zaključnega računa;
  • spremljanje izvajanja proračuna občine;
  • sodelovanje pri sestavi proračunske bilance občine;
 • opravljanje nalog strokovnega tajnika Odbora za področje gospodarskih javnih služb in Odbora za delo z vaškimi skupnostmi in odbori;
 • izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji;
 • skrb za razvoj in delovanje sistema zaščite in reševanja (civilna zaščita, požarna varnost…);
 • sodelovanje s Komunalnim podjetjem Velenje;
 • spremljanje predpisov;
 • druge naloge po pooblastilu in navodilu župana ter župana.

 

PRAVNIK VII/2: Sara Pirnat

Opis delovnega mesta:

 • odgovarja županu, direktorju občinske uprave (po pooblastilu župana)
 • sodelovanje pri pripravi splošnih in drugih aktov občine;
 • izdelava mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet ter drugi občinski organi;
 • pravna pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
 • sodelovanje pri vodenju postopkov in izdaja odločb v zahtevnih in najzahtevnejših upravnih postopkih;
 • sodelovanje pri vodenju postopkov iz prenesene pristojnosti države;
 • spremljanje predpisov s svojega delovnega področja in področja drugih dejavnosti v okviru delovanja občine;
 • opravljanje drugih pravniških del;
 • opravljanje nalog s področja kadrovskih zadev; pripravljanje razpisov za prosta delovna mesta;
 • opravljanje drugih nalog po pooblastilu župana in tajnika občine.

FINANČNIK VII/I: Ivica Cavnik

Opis delovnega mesta:

 • zbiranje, urejanje ter pripravljanje podatkov za izdelavo analize o finančnem poslovanju proračunskega uporabnika, priprava in izvrševanje proračuna,
 • obračunavanje davkov in prispevkov (pogodbe o delu, avtorske pogodbe, obvezna praksa, delo študentov, obračun davka na dodano vrednost),
 • vzpostavljanje in ugotavljanje zakonitega, pravilnega in gospodarnega opravljanja strokovnih, upravnih, normativnih, proračunskih in drugih nalog,
 • sodelovanje pri enostavnejših nalogah povezanih s pripravo predloga proračuna,
 • pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter premoženjsko bilanco občine,
 • računovodsko evidentiranje občinskega proračuna;
 • izvajanje finančnega poslovanja in plačilnega prometa, opremljanje in priprava računovodskih listin in posredovanje le-teh pristojnim institucijam;
 • računovodsko spremljanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja;
 • spremljanje stanja na posameznih računih;
 • izstavljanje faktur;
 • pregled in izvrševanje plačila faktur, evidentiranje in spremljanje javne porabe;
 • obračun davka na dodano vrednost;
 • odgovarja županu, direktorju občinske uprave (po pooblastilu župana),
 • opravljanje drugih nalog po naročilu župana in tajnika občine.

Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in odločanje v upravnih zadevah


RSS