Skupni organi OU

Na področju Občine Šmartno ob Paki sta na podlagi 49a. člena Zakona o lokalni samoupravi ustanovljena dva skupna organa občinske uprave:

 • Urad za okolje in prostor SAŠA regije
 • Medobčinska inšpektorat.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Medobčinski inšpektorat je skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter Občine Braslovče. Sedež inšektorata je v Velenju, Kopališka 3.

Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter medobčinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom. Medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo je tudi prekškovni organ, ki odloča o prekrških na prvi stopnji.

Več informacij o delu tega organ lahko dobite na naslednji povezavi: medobčinska inšpekcija.

 

URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE

Urad za okolje in prostor SAŠA regije je bil ustanovlje kot organ skupne občinske oprave z odklom decembra 2009. Oblikovan je znotraj občinske uprave Mestne občine Velenje, sedež skupne uprave je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1.

 

Skupna uprava v okviru svoje pristojnosti določa rabo prostora in prostorske ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo režimi varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na  lokalni ravni.

 

Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:

 • usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
 • predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine;
 • načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
 • izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
 • vodenje in izvajanje aktiven zemljiške politike in opremljanja zemljišč:
 • vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
 • izdajo potrdil, soglasij mnenj;
 • spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru;
 • pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora.

Sodelavci tega urada so navedeni na naslednji povezavi.


RSS