Občinska uprava

Za opravljanje nalog občinske uprave je v Občini Šmartno ob Paki ustanovljen enovit organ: občinska uprava Občine Šmartno ob Paki. Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki je za svoje delo odgovoren županu. Le-ta ga tudi imenuje in razrešuje.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na področjih:

  • splošnih zadev,
  • normativno pravnih zadev,
  • upravnih zadev,
  • javnih financ,
  • gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
  • družbenih dejavnosti,
  • varstva okolja in urejanja prostora,
  • gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
  • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
  • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami in drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja. Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge javne podatke dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občine, po njunem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec v občinski upravi.

 

 


RSS