Predstavniki Občine v JZ

Predstavnike občine v svete in ostale organe javnih zavodov imenuje občinski svet na predlog Komisije za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve.  Število predstavnikov občine načeloma opredeljuje akt o ustanovitvi javnega zavoda.

JZ Mladinski center Šmartno ob Paki

V svet zavoda so bili za mandat 2018-2023 imenovani:

Konrad Steblovnik

Marjanca Rogel Peršič

Rajko Pirnat

Jožef Stakne

Zoja Lešnik

JZ Osnovna Šola bratov Letonja Šmartno ob Paki

V svet zavoda OŠ so bili 28.1.2017  imenovani:

Alenka Kukovec

Roman Šabec

Drago Kovač

JZ Zdravstveni dom Velenje

V svet zavoda je bil 9.3.2015 imenovan Leopold Rezar.

JZ Lekarne Velenje

V svet zavoda je bila 22.12.2014 imenovana Jožefa Slemenšek, v letu 2019 je bilo imenovanje za še en mandat.

Center za vzgojo in izobraževanje Velenje

V svet zavoda je bila 10.10.2016 imenovana Marija Boruta.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Za člana Nadzornega sveta KP Velenje d.o.o. je bil 12.6.2017 imenovan Zdravko Ramšak.

V skupščino KPV je bil imenovan Janko Avberšek, ki je po prevzemu funkcije podžupana odstopil. Namesto njega je bil imenovan Rajko Pirnat.


RSS