Osnovna šola in vrtec Šmartno ob Paki

Javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki je bil ustanovljen z odlokom 1996 leta.  Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj OŠ je Bojan Juras.

 

Glavne dejavnosti zavoda so :

 • osnovnošolsko splošno izobraževanje,
 • dejavnost vrtcev in prešolsko izobraževanje,
 • drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
 • dejavnost menz,
 • dajanje lastnih nepremičnin v najem,
 • prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
 • umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
 • druge športne dejavnosti.

 

Organi zavoda so:

 • svet zavoda,
 • ravnatelj,
 • strokovni organi,
 • svet staršev.

Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavoda in trije predstavniki staršev od tega en predstavnik staršev otrok vrtca. Mandat članov sveta traja štiri leta.

 

Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga straši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

 

Več informacij o OŠ bratov Letonja dobite na njihovi spletni strani na  naslednji povezavi.

 

OŠ Šmartno ob Paki

Osnovna šola pod Goro Oljko z zadnje strani


RSS