Mladinski center

Občina Šmartno ob Paki je ustanovila javni zavod Mladinski center z odlokom leta 1997 za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino na območju občine Šmartno ob Paki.

MC Šmartno ob Paki

Mladinski center Šmartno ob Paki

Mladinski center v okviru osnovne dejavnosti opravlja zlasti naslednje dejavnosti:

  • zbira in posreduje informacije,
  • koordinira dejavnost in prireditve za mladino,
  • organizira in izvaja počitniške dejavnosti za mladino,
  • organizira in izvaja prireditve širšega pomena in pridobiva sredstva zanje,
  • nudi bivanje za mladino,
  • nudi organizacijsko in tehnično pomoč organizacijam, ki izvajajo dejavnost za mladino in vodi mladinske dejavnosti in drugo,
  • izdajanje časopisov.

Mladinski center je registriran še za druge dejavnosti, ki so navedene v odloku o ustanovitvi.

Mladinski center ima naslednje organe:

  • svet zavoda,
  • direktor.

Zavod upravlja svet, ki ima devet članov. Svet sestavljajo: pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Svet občine za dobo petih let; trije predstavniki uporabnikov oziroma  zainteresirane javnosti, ki jih vsak po enega imenuje Klub študentov šmarške fare, Turistično društvo Šmartno ob Paki in Društvo prijateljev mladine Šmartno ob Paki, ter predstavnik delavcev. Svet zavoda sprejme statut, druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, sprejema finančni načrt in zaključni račun zavoda ter drugo.

Direktor organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod. Direktorica JZ Mladinski center je Mirjam Povh.

 

Več informacij o delu JZ Mladinski center je dosegljivih na naslednjem naslovu  www.mcsmartnoobpaki.si.


RSS