Obvestilo

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse občane, da od 3. 2. 2020 ne sprejema več pobud za spremembo namenske rabe prostora, ki bodo vključene v postopek sprejemanja Občinskega prostorskega načrta – OPN občine Šmartno ob Paki. Do omenjenega dne so vse prispele pobude vključene v postopek OPN in v hidrološko hidravlično študijo, ki je že izdelana in bo poslana na pristojno ministrstvo v preverbo. Zaradi omenjenega pobud v tem postopku ne sprejemamo več. Lahko pa občani podajo pobudo za naslednji postopek Sprememb in dopolnitev OPN Šmartno ob Paki, o začetku katerega bodo občani pravočasno obveščeni.


RSS