Izhodišča za pripravo OPPN za del območja urejanja S(1) 2a

Zainteresirana javnost lahko poda predloge na izhodišča za pripravo OPPN za del območja urejanja S(1) 2a, ki so  priloga k sklepu o začetku postopka.

Izhodišča za pripravo odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja

tocka7_2019_05 OPPN za del območja urejanja S(1) 2a PSP(1)

sklep-o-začetku-priprave_sd_osnutek

 


RSS