Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2019

Občina Šmartno ob Paki objavlja Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki za leto 2019.

Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »Vloga – prijavni obrazec -sofinanciranje MKČN«. Kandidati jo lahko dobijo na sedežu Občine Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki v času uradnih ur oziroma na spletni strani Občine Šmartno ob Paki: www.smartnoobpaki.si, kjer je dostopen tudi Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2018 do vključno 2021.

V primeru povezovanja lastnikov več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.

Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa v vlogi zahtevana dokumentacija.

Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj-razpis MKČN 2019« od 27.2.2019 do vključno 15.3.2019. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno na naslov Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.

razpisMKČNŠOP2019

vlogaMKČNŠOP2019


RSS