OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

Na podlagi Sklepa o pripravi Občinskega prostorskega načrta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 26/2017) je občina Šmartno ob Paki začela postopek izdelave Občinskega prostorskega načrta občine Šmartno ob Paki – v nadaljevanju OPN občine Šmartno ob Paki.

Občina Šmartno ob Paki obvešča vse zainteresirane občane, da je možno podati na občinsko upravo pobude za spremembo namenske rabe zemljišč ali spremembo prostorskih izvedbenih pogojev najkasneje do 31.03.2018.

Na podlagi prvega odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP, 43/01 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) občina pripravi osnutek OPN občine Šmartno ob Paki na podlagi:
• prikaza stanja prostora,
• splošnih in posebnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora,
• smernic lokalnih nosilcev urejanja prostora,
• usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta,
• strateških usmeritev občine,
• razvojnega programa
• lastnih razvojnih potreb in
• izraženih razvojnih potreb drugih oseb.

Te razvojne potrebe morajo biti ustrezno obrazložene, utemeljene in dokumentirane.

Pobuda mora biti podana na obrazcu »POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V POSTOPKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI«, ki je dosegljiv na spletni strani občine in v sprejemni pisarni občine.

Občina bo pobude pregledala, analizirala in do njih zavzela stališča. Ob tem bo upoštevala vso veljavno zakonodajo s področja urejanja prostora ter strateške usmeritve razvojnih programov.

V osnutek OPN občine Šmartno ob Paki bodo tako vključene le tiste pobude, ki bodo izpolnjevale pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč.

Občane obveščamo, da je mogoča tudi sprememba namenske rabe iz stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča v kolikor jih ne potrebujejo več.

Vlagatelje pobud bo Občina pisno obvestila o zavzetem stališču in možnostih umestitve pobude v pripravo osnutka OPN občine Šmartno ob Paki.

OBRAZEC: POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA


RSS