Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za ukinitev nez.žel.prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnja nove povezovalne ceste

Občina Šmartno ob Paki objavlja Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda Šmartno 2 v km 24+267 in izgradnja nove povezovalne ceste.

Javna razgrnitev bo potekala od 13.10.2017 do 13.11.2017, javna obravnava pa bo 8.11.2017 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki.

sklep o javni razgrnitvi

Tekst_OPPN

1_Izsek_Plan

2 Obmocje nacrta

4 Zazidalna


RSS