OBVESTILO PUP SAUBERMACHER-SPREMENJENE CENE


V veljavi spremenjene cene ravnanja z odpadki

 S 1. julijem 2016 so se spremenile cene za ravnanje z odpadki. Do dviga cen zaradi obdelave in odlaganja ter kompostiranja pa je prišlo predvsem zaradi izgradnje nove hale in s tem doseganja zakonskih parametrov, s pomočjo katere se bo podaljšala biostabilizacija pri obdelavi odpadkov pred odlaganjem  in se bodo posledično dosegali normativi glede AT4 in TOC.

Zaradi predvidenih stroškov in količin odpadkov so pripravljeni elaborati po Uredbi o enotni metodologiji za gospodarske javne službe varstva okolja pokazali, da se predračunske cene spremenijo za več kot 10 %, zato je izvajalec  Simbio, Svetu občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob paki, meseca junija predlagala dvig cene.

Cena za Simbio za obdelavo odpadkov znaša 0,08703 €/kg, za odlaganje odpadkov pa 0,06972 €/kg (ceni sta se v povprečju dvignili za 15,34 %), cena za kompostiranje se je dvignila za 15,13 % in znaša 0,08613 €/kg. Ceniki so objavljeni na spletnih straneh podjetja PUP-Saubermacher, v tabeli »Ceniki Šaleška dolina2016«.

Cene so v mesecu juniju potrdili tudi članice in člani Sveta občine Velenje, Šoštanja in Šmartnega  ob Paki s sklepi o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča, o potrditvi elaboratov o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov.

V primerjavi z drugimi regijskimi centri je cena v RCERO Celje še vedno najnižja v Sloveniji. Cene, ki so se spremenile s 1. julijem 2016, bo  PUP-Saubermacher uporabil pri obračunu na položnici za mesec julij, ki jo bodo gospodinjstva prejela v začetku avgusta.

Ker so cene izražene v evrih na kilogram je pri strošku pomembna tudi količina odpadkov, ki jo pridelamo. Zato pozivamo vse občane, da dosledno ločujejo odpadke.

 


RSS