Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Za uporabo stavbnega zemljišča plačujejo vsi lastniki oziroma uporabniki stavb na območju občine nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Ob sprejemu odloka leta 2003 je bila izdelana prva ocena površin stavb kot podlaga za obračun nadomestila. Ker natančnih izmer v tistem obdobju še ni bilo, je bila ocena izvedena na podlagi posnetka iz zraka, pridobljene višine stavbe in tako izračunana površina korigirana navzdol. Zajem NUSZ  mora temeljiti na podlagah, ki zaradi svoje vsebinske poenotenosti in ažurnosti ter postopkovnih varoval pri njihovem nastajanju in vzdrževanju zagotavljajo enakovredno in pošteno obravnavo zavezancev na eni strani, ter posledično čim bolj optimalen zajem prihodkov na drugi strani. Zato je Zakon o graditvi objektov jasno določil, da je za namen odmere NUSZ treba izhajati iz uradnih državnih evidenc, kar pomeni, da morajo občine za namen odmere NUSZ za zazidana zemljišča pridobiti podatke o stavbah in delih stavb iz Registra nepremičnin (REN). Posledično je občina na začetku leta pristopila k izdelavi novih evidenc, ki temeljijo na podatkih zbranih pri popisu nepremičnin v letu 2010 in kasnejših popravkih. Vsi lastniki oz uporabniki nepremičnin so tako v preteklem tednu prejeli na svoje domove obvestilo o dopolnjenih oziroma spremenjenih podatkih o površinah stavb. Ker  je možno, da tudi državnih register nepremičnin ni popolnoma ažuren, je dobro, da občani prejete podatke preverijo in morebitne nepravilnosti odpravijo na Geodetski upravi RS in jih nato sporočijo na občino. Zaradi nepopolnih evidenc do sedaj ni bilo obračunano NUSZ za garaže kot samostojne objekte; te bodo od letos naprej tudi zajete v evidence. Podatki za pravne osebe so bili redno preverjani, zato bodo dobili obvestilo le tisti lastniki pravnih oseb, ki bodo z letom 2016 prvič vključene v obračun. Prve analize so pokazale, da bo večina zavezancev prejela odločbe z nekoliko višjim obračunom NUSZ.

Skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča se nadomestilo plačuje od:

1. stanovanjske površine hiše oz. stanovanja v bloku

2. počitniških objektov

3. poslovnih površin

4. nezazidanega stavbnega zemljišča.

Stanovanjska površina je v odloku definirana kot čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti, pralnice, kotlarnice, kurilnice, delavnice, nadstrešnice, drugih zaprtih prostorov ter čista tlorisna površina garaž.


RSS