OBVESTILO O IZVEDBI PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV V OKVIRU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DRŽAVNO CESTO OD PRIKLJUČKA ŠENTRUPERT NA AVTOCESTI A1 DO PRIKLJUČKA VELENJE JUG

Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) koordinator priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 do priključka Velenje jug, za katerega je pobudo podal takratni minister za promet. V postopku priprave tega državnega prostorskega načrta v tem trenutku, na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov, poteka dopolnitev strokovnih podlag, idejnega projekta ter osnutka državnega prostorskega načrta. Dopolnjeno bo tudi okoljsko poročilo kot podlaga za izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje. Celotno gradivo bo skupaj z okoljskim poročilom predstavljeno na javni seznanitvi dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta, ki jo bo organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za prostor, graditev in stanovanja. V času javne seznanitve bo v lokalni skupnosti organizirana tudi javna obravnava. Sprejet državni prostorski načrt bo podlaga za izvedbo načrtovane ureditve.

Celoten dokument je dosegljiv na naslednjih povezavah: SC-1N2-KMC216032410270Pregledna_karta_mar2016

 


RSS