STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV NA PREDLAGANO TRASO TRETJE RAZVOJNE OSI

V zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug, smo na občino s strani Ministrstva za okolje in prostor prejeli usklajena in potrjena stališča do pripomb in predlogov, ki so bila podana v času trajanja javne razgrnitve (med 12. junijem 2015 in 12. julijem 2015) ter mnenj občin.

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve so objavili na spletni strani ministrstva (http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/vpogled_v_postopke_priprave_drzavnih_prostorskih_aktov/).  Dosegljiva so tudi v naslednji priponki: stališča-objava


RSS