Gradnja kanalizacije v Paški vas

Pričela so se izvajati gradbena dela na novem kanalizacijskem omrežju v Paški vasi. Dela izvaja gradbno podjetje Kostmann d.o.o., nadzor nad izvedenimi deli izvaja Komunalno podjete Velenje d.o.o.. V času gradnje bo oviran lokalni promet, kajti večina trase kanalizacijskega omrežja poteka v cesti.  O času in odsekih zaprte ceste bo izvajalec sproti obveščal vaščane Paške vasi in tudi ostale udeležence v prometu preko sredstev javnega obveščanja. Skladno s terminskim načrtom bi morala biti gradbena dela zaključena do aprila.


RSS