ARSO poziva k odstranjevanju plavja iz strug vodotokov

Hiter dvig vodostajev zaradi lokalnih neurij, ki jih beležimo letošnje poletje, je povzročil veliko škode tako na vodotokih kot na vodni infrastrukturi.

Ugotavljamo, da so struge kljub intenzivnemu vzdrževanju in sanaciji po žledolomu, prepolne plavja, ki je zamašilo mostne konstrukcije in cestne propuste. Gozdna dela in še nepospravljen les pa so vzroki za večje proženje plazov. Plavje se nabira zlasti ob mostnih opornikih, ob zožitvah rečne struge in drugih objektih v vodotoku. Pri tem lahko pride do razlivanja vode tudi na območjih kjer to ni običajno.

Dejstvo je, da je bil dogodek žledoloma, ki se je zgodil februarja letos tako obsežen, da bodo posledice vidne še vrsto let in vsako veliko neurje bo prineslo iz nečiščenih gozdov plavje. Zaradi vlak in vsega ostalega se tudi bolj prožijo plazovi že na tako precej erozijsko in plazljivo ogroženem območju. Žal je take situacije pričakovati tudi v naslednjih letih ob vsakem večjem neurju.

Izvajalci obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda bodo do nadaljnjega izvajali interventna dela v zvezi z odstranjevanjem podrte vegetacije iz strug najbolj prizadetih vodotokov po žledolomu.

Vse službe, ki izvajajajo odstranjevanje in čiščenja podrte in polomljene vegetacije v območju prizadetih cest, cestnih objektov in drugih zemljišč, pozivamo, da se odstranjena drevesa, polomljena debla in vejevje ne odlaga na brežine in oziroma meče v struge vodotokov, ker se s tem dodatno poslabšuje poplavno varnost.

Lastnike oziroma upravljavce javnih cest pozivamo, da čimprej zagotovijo in izvedejo vsa potrebna dela za zagotovitev nemotene prevodnosti svetlih pretočnih odprtin na prepustih in mostovih na katerih se zaradi žledoloma nabira in zastaja plavje. Opozarjamo, da je pričakovati odlaganje plavja in mašitve strug tudi v naslednjih dneh in mesecih.

Pribrežne lastnike obveščamo in jih pozivamo, da je odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih in v strugah vodotokov, odstranjevanje plavja, drugih odvrženih ali opuščenih predmetov, na manjših vodotokih tudi njihova dolžnost. Padlo drevje in vejevja po žledolomu naj se odstranujejo v celoti iz profila vodotokov in tudi iz ožjih in širših poplavnih območij.

Vir: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N11735


RSS