Občinski svet je opravil 28. sejo

Občinski svet je opravil 28. sejo

Na 28. seji se je sestal svet občine Šmartno ob Paki. Na dnevnem redu je bilo med drugim obravnavano kar nekaj poročil javnih zavodov za leto 2013 in sicer poročilo Lekarne Velenje, poročilo Policijske postaje Velenje, poročilo JZ Mladinski center ter poročilo OŠ bratov Letonja. Kot so pokazali predstavljeni kazalniki poročil vseh treh javnih zavodov, so lansko leto sklenili s pozitivnim poslovanjem. Iz policijskega poročila pa je bilo razbrati, da je za varnost občanov dobro poskrbljeno, saj število kaznivih dejanj in prometnih prekrškov pada.

Svetniki so sprejeli še zaključni  račun proračuna za leto 2013 ter se seznanili s poročilom o delu Nadzornega odbora. Po dvofaznem postopku je bil prejet Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2014 do vključno 2017. Z obravnavanim pravilnikom bo Občina lastniku male komunalne čistilne naprave dodelila nepovratna sredstva v višini 1.000 EUR. Za namen dodeljevanja sredstev bo objavljen javni razpis, ki bo vseboval vse potrebne informacije za upravičence. Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imeli lastniki zemljišč na območju vodovarstvenih pasov v Občini, sredstva pa se bodo razdeljevala po vrstnem redu prejetih popolnih vlog, do porabe namenskih proračunskih sredstev.

 


RSS