NUJNA OBVESTILA OBČANOM !

NUJNA OBVESTILA !

Kot veste se je Vlada RS dne 8.11.2012 seznanila s prvim poročilom o poplav v RS november 2012 ter je med prvimi intervencijskimi ukrepi tudi sprejela, da se prizadetim prebivalcem zagotovi sofinanciranje nabave najnujnejših sredstev. Za realizacijo sta zadolžena RK Slovenije in Slovenski Karitas. Za obravnavo je potrebno izpolniti(ne pozabite 2x podpisati) priloženi obrazec PROSILEC_VLOGA_SKLEP, ki ga lahko dobite na občini ali predsednikih VS (od 17.11.2012 dalje) in izpolnjenega vrnete najkasneje do srede 21.11.2012 do 17.00 v papirni obliki  v prostorih Občine Šmartno ob Paki v času uradnih ur.

Sporočilo za javnost o ukrepih po poplavah za odpravo škode v gospodarstvu. Trenutno hkrati potekata dve aktivnosti, o katerih je potrebno opozoriti gospodarske subjekte, saj je rok za oddajo za oboje 26.11.2012:
1) Slovenski podjetniški sklad je 16.11.2012 objavil javni poziv v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani, na katerega se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki (de minimis) za škodo na strojih in opremi ter zalogah (obrazec 7 + dokazila), do 200.000 EUR oz. do 20%. Razpoložljiva skupna finančna sredstva so 4,4 mio EUR. Rok za predložitev vlog: 26.11.2012.
2) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zbira oceno škode oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi) na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka (obrazca 7 in 8 + dokazila-v nadaljevanju). Pomembno je, da predložijo oceno škode, saj bodo v nadaljevanju (po potrditvi Programa odprave posledic škode v gospodarstvu) pozvani, da predložijo vsa dokazila in bili upravičeni do povračila škode (skladno z ZOPNN in s proračunskimi možnostmi). Rok za predložitev: 26.11.2012. Vsi oškodovanci morajo poslati izpolnjena obrazca 7 (obrazec7) in 8(obrazec8) z ustreznimi dokazili na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (kot je navedeno v Sporočilo za javnost) z namenom popisa ocene škode v gospodarstvu (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi, zadruge). Prosimo, da se v zvezi z javnim pozivom obrnete neposredno na Slovenski podjetniški sklad (Boštjan Vidovič, 02 234 12 64, tajništvo 02 234 12 60) oz. glede ocene škode na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (Alenka Marovt, 01 400 31 29, Barbara Koci, tel: 01 400 3713, Peter Jamnikar 01 400 3563).

V skladu z državno Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode in s Sklepom o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 4.11. in 5.11.2012  URSZR bo občinska komisija ocenjevala samo škodo na kmetijskih zemljiščih (obrazec1) in uničenih objektih (obrazec 3) ter delno škodo na objektih (obrazec4) in prometni infrastrukturi (obrazec 5). Upravičence prosimo, da izpolnijo podatke. Zaradi velikega števila škodnih primerov je rok za oddajo  teh obrazcev petek 23.11.2012, saj je potrebno vse vloge zbrati, opraviti ogled na terenu in vnesti zbrane podatke v aplikacije.

 

 

 


RSS